VĂN NGHỆ 20-11

liên kết nhanh

Múa Ánh Trăng Tình Bạn

clip chống cúm H1N1 HS k12

Video Clip Hội Trại 26 - 03 - 2009

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

ĐỌC BÁO

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG THPT CHE GUEVARA TỪ XƯA TỚI NAY

  THPT Che Guevara Picnic 2010

  PPCT 2011

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Lâm Ngân (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:08' 20-08-2011
  Dung lượng: 40.0 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  TRÖÔØNG THPT CHEGUEVARA
  TỔ TIN HỌC
  "
  PHAÂN PHOÁI CHÖÔNG TRÌNH-TIN HOÏC 12
  Caû naêm: 37 tuaàn ( 53 tieát )
  Hoïc kyø I: 19 tuaàn (36 tieát)
  Hoïc kyø II: 18 tuaàn (17 tieát)
  "
  TuÇn TiÕt Tªn bµi d¹y Ghi chó
  PPCT
  Chương I: Khái niệm về hệ CSDL
  1 1 Bµi 1: Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n
  2 Bµi 1: Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n
  2 3 Bµi 1: Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n
  4 Bµi tËp
  3 5 Bµi 2: HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu
  6 Bµi 2: HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu
  4 7 Bµi tËp
  8 Bµi tËp vµ thùc hµnh 1: T×m hiÓu hÖ CSDL
  5 9 Bµi tËp vµ thùc hµnh 1: T×m hiÓu hÖ CSDL
  Chương II: Hệ quản trị CSDL Microsoft Access
  10 Bµi 3: Giíi thiÖu vÒ MICROSOFT ACCESS
  6 11 Bµi 3: Giíi thiÖu vÒ MICROSOFT ACCESS
  12 Bµi 4: CÊu tróc b¶ng
  7 13 Bµi tËp vµ thùc hµnh 2: T¹o cÊu tróc b¶ng
  14 Bµi tËp vµ thùc hµnh 2:T¹o cÊu tróc b¶ng
  8 15 Bµi 5: C¸c thao t¸c c¬ b¶n trªn b¶ng
  16 Bµi tËp vµ thùc hµnh 3: Thao t¸c trªn b¶ng
  9 17 Bµi tËp vµ thùc hµnh 3:Thao t¸c trªn b¶ng
  18 Bµi 6: BiÓu mÉu
  10 19 Bµi tËp vµ thùc hµnh 4: T¹o biÓu mÉu ®¬n gi¶n
  20 Bµi tËp vµ thùc hµnh 4: T¹o biÓu mÉu ®¬n gi¶n
  11 21 Bµi tËp
  22 KiÓm tra 1 tiÕt
  12 23 Bµi 7: Liªn kÕt gi÷a c¸c b¶ng
  24 Bµi tËp vµ thùc hµnh 5:Liªn kÕt gi÷a c¸c b¶ng
  13 25 Bµi tËp vµ thùc hµnh 5:Liªn kÕt gi÷a c¸c b¶ng
  26 Bµi 8:Truy vÊn d÷ liÖu
  14 27 Bµi tËp vµ thùc hµnh 6:MÉu hái trªn b¶ng
  28 Bµi tËp vµ thùc hµnh 6:MÉu hái trªn b¶ng
  15 29 Bµi tËp vµ thùc hµnh 7:MÉu hái trªn nhiÒu b¶ng
  30 Bµi tËp vµ thùc hµnh 7:MÉu hái trªn nhiÒu b¶ng
  16 31 Bµi 9: B¸o c¸o vµ kÕt xuÊt b¸o c¸o
  32 Bµi tËp
  17 33 Bµi tËp vµ thùc hµnh 8: T¹o b¸o c¸o
  34 Ôn tập
  18 KiÓm tra häc kú I
  19 35 Bµi tËp vµ thùc hµnh 8: T¹o b¸o c¸o
  36 Bµi tËp vµ thùc hµnh 9: Thùc hµnh tæng hîp
  20 37 Bµi tËp vµ thùc hµnh 9: Thùc hµnh tæng hîp
  Chương III: Hệ CSDL quan hệ
  21 38 Bµi 10: C¬ së d÷ liÖu quan Hö
  22 39 Bµi 10: C¬ së d÷ liÖu quan hÖ
  23 40 Bµi 10: C¬ së d÷ liÖu quan hÖ
  24 41 Bµi tËp vµ thùc hµnh 10: HÖ CSDL quan hÖ
  25 42 Bµi tËp vµ thùc hµnh 10: HÖ CSDL quan hÖ
  26 43 Bµi 11: C¸c thao t¸c víi c¬ së d÷ liÖu quan hÖ
  27 44 Bµi 11: C¸c thao t¸c víi c¬ së d÷ liÖu quan hÖ
  Chương IV: Kiến trúc và bảo mật hệ CSDL
  28 45 Bµi 12: C¸c lo¹i kiÕn tróc cña hÖ CSDL
  29 46 Bµi 12: C¸c lo¹i kiÕn tróc cña hÖ CSDL
  30 47 Bµi 12: C¸c lo¹i kiÕn tróc cña hÖ CSDL
  31 48 KiÓm tra 1 tiÕt
  32 49 Bµi 13: B¶o mËt th«ng tin trong c¸c hÖ CSDL
  33 50 ¤n tËp
  34 KiÓm tra häc kú II
  35 51 Bµi 13: B¶o mËt th«ng tin trong c¸c hÖ CSDL
  36 52 Bµi tËp vµ thùc hµnh 11:B¶o mËt c¸c hÖ CSDL
  37 53 Bµi tËp vµ thùc hµnh 11:B¶o mËt c¸c hÖ CSDL

   
  Gửi ý kiến

  Đăng ký ngay để nhận quà